BASES DE LA SEGONA EDICIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

“DECIDIM CASTELLÓ”

 • Document dissenyat per l’equip impulsor dels Pressupostos Participatius “Decidim Castelló”.
 • Respectuós amb l’ús del llenguatge inclusiu.

 

 1. INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Castelló posa en marxa la segona edició dels Pressupostos Participatius “Decidim Castelló”. Aquesta nova edició de “Decidim Castelló” compta amb l’experiència l’anterior edició, amb l’objectiu de millorar la implicació ciutadana en la presa de les decisions públiques locals. Aquest projecte està subvencionat per la línia de subvencions en matèria de promoció de la participació ciutadana que ofereix conjuntament la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Així doncs, mitjançant aquest procés, les veïnes i els veïns de Castelló poden decidir de manera directa en què utilitzar una part del pressupost municipal. En concret, l’import de la partida municipal destinada a aquest projecte és de 100.000 €, dels quals: el 80% es destinaran a projectes d’inversions (80.000 €), i l’altre 20% a despeses corrents (20.000€ ).

 

 1. FASES
 

FASE DE COMUNICACIÓ

 

RECOLLIDA DE PROPOSTES

ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA DE LES PROPOSTES OBERTURA DE LA VOTACIÓ CIUTADANA EXECUCIÓ DELS PROJECTES
 

Del 9 al 18 de setembre de 2022

 

Del 19 de setembre al 02 d’octubre de 2022

 

Del 03 al 06 d’octubre de 2022

 

Del 07 al 20 d’octubre de 2022

 

Gener de 2023

 

 1. METODOLOGIA: 

A. FASE DE COMUNICACIÓ: del 9 al 18 de setembre de 2022.

Amb aquesta fase es pretén donar a conéixer la iniciativa de l’Ajuntament de Castelló i que arribe al major nombre de persones del municipi.

Per a això es faran tasques de bustiada domiciliaria i/o campanya de difusió del díptic del projecte, a més de realitzar i difondre una campanya mediàtica mitjançant les xarxes socials del municipi i el Portal de Participació Ciutadana “Decidim Castelló”.

 

B. RECOLLIDA DE PROPOSTES: del 19 de setembre al 02 d’octubre de 2022.

La recollida de propostes es podrà realitzar mitjançant dues modalitats:

 

 1. URNES PARTICIPATIVES: s’haurà de depositar el “Butlletí de Proposta” en les urnes distribuïdes en les següents instal·lacions municipals:
 • Ajuntament de Castelló (Ribera Alta): Plaça de l’Ajuntament, 8.
 • Biblioteca Municipal: Carrer Major, 16.
 • Mercat Municipal: Carrer Carles Carbonell, 2.
 • A més, es realitzaran diverses campanyes a peu de carrer en el mercat ambulant per a la recollida de propostes, servint-se per a això d’una urna participativa

Cada “Butlletí de proposta” contindrà les següents dades identificatives de la proposta:

 • Nom i cognoms:
 • Correu electrònic:
 • Telèfon Mòbil:
 • Proposta 1: Títol de la proposta resumit:
 • Descripció de la proposta: (deixar un box per a omplir)
 • Proposta 2: Títol de la proposta resumit:
 • Descripció de la proposta: (deixar un box per a omplir)

 

 1. PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA “Decidim Castelló”: mitjançant la “decidimcastello.org” es recolliran també propostes ciutadanes en els períodes de dates indicades per a aquesta fase. Les dades sol·licitades seran les mateixes que en l’anterior modalitat.

NOTA: Totes les propostes (independentment de la manera de presentar-les) seran estudiades i pressupostades amb la mateixa validesa i prioritat.

NOTA2: No és necessari estar empadronat/da a Castelló per a participar en aquesta fase.

 

C. ESTUDI DE LA VIABILITAT TÈCNICA DE LES PROPOSTES: del 03 al 06 d’octubre de 2022

L’Ajuntament de Castelló nomenarà, per Decret, a les persones empleades de l’ajuntament que compondran el Grup Motor. Aquest decret es publicarà en la Seu Electrònica de l’Ajuntament i en el Portal de Participació Ciutadana.

El Grup Motor dels Pressupostos Participatius “Decidim Castelló”, compost per persones empleades de l’ajuntament del consistori i el coordinador extern del projecte, valorarà la viabilitat legal, tècnica i econòmica de cada proposta, així com la categorització de les propostes en DESPESA CORRENT O INVERSIÓ.

Aquest Grup Motor emetrà un informe que es farà públic en el Portal de Participació Ciutadana “Decidim Castelló”, divendres, 07 d’octubre de 2022, el qual inclourà el cost aproximat de cada projecte proposat per la ciutadania.

Els criteris per a seleccionar les propostes que vagen a la següent fase es definiran sobre la base d’aquests criteris:

PROPOSTES PER A INVERSIONS (80% del pressupost consignat per al projecte).

 • Competència municipal en la matèria.
 • Projecte que afecte el terme municipal de Castelló.
 • No contradir plans aprovats pel consistori.
 • Ser tècnicament realitzables.
 • Ser econòmicament viables.
 • Actuacions que no estiguen ja programades o en vies de fer-ho.
 • Respectar la normativa vigent.
 • Impacte mediambiental.
 • Falta de nivell de concreció.
 • Impacte cap a les persones en situació de risc o exclusió social.
 • Nombre de població afectada.
 • Que no suposen subvencions a entitats o compromisos d’aquestes davant altres entitats públiques supramunicipals.
 • Que no suposen l’incompliment de les mesures antiCOVID-19 establides per les institucions sanitàries competents en el moment donat.

 

PROPOSTES PER A DESPESES CORRENTS (20% del pressupost consignat per al projecte).

 • Que la despesa proposada siga respectuosa amb la igualtat de gènere.
 • Nombre de població afectada.
 • Impacte cap a les persones en situació de risc o exclusió social.
 • Impacte mediambiental.
 • Impacte amb els costums i tradicions de Castelló.
 • Innovació i creativitat de la despesa proposada.
 • Que no suposen subvencions a entitats o compromís d’aquestes davant altres entitats públiques supramunicipals.
 • Nivell de concreció i determinació de la proposta (necessitat de concreció de l’àmbit, lloc o persones afectades)
 • Que no siga un expedient de contractació ja obert o un servei ja contractat.
 • Competència municipal en la matèria.
 • Que no suposen l’incompliment de les mesures antiCOVID-19 establides per les institucions sanitàries competents en el moment donat.

 

NOTA: les propostes de les persones dels quals s’hagen rebutjat, i hagen indicat prèviament la seua adreça d’e-mail, se’ls enviarà un correu electrònic indicant-los el/els motiu/s de desestimació considerat/s pel Grup Motor dels Pressupostos Participatius “Decidim Castelló”.

 

D. OBERTURA DE LA VOTACIÓ CIUTADANA: del 07 al 20 d’octubre de 2022.

Una vegada el Grup Motor dels Pressupostos Participatius “Decidim Castelló” emeta l’informe amb les propostes que passen a aquesta fase de Votació Ciutadana, el llistat de les mateixes es publicarà en el Portal de Participació Ciutadana “Decidim Castelló” el divendres, 07 d’octubre de 2022.

Per a participar en les votacions les persones han d’estar empadronades en el Padró Municipal a data d’1 de setembre de 2022 i haver complit almenys els 16 anys en aquesta mateixa data.

És obligatori registrar-se i/o iniciar sessió en el Portal de Participació Ciutadana “Decidim Castelló” i acceptar les condicions d’ús recollides en aquest.

Les votacions són anònimes, no deixant empremta digital en la plataforma de Participació Ciutadana “Decidim Castelló” sobre el sentit dels vots de la persona participant.

L’equip impulsor del projecte podrà facilitar les votacions en el Portal de Participació Ciutadana “Decidim Castelló” amb campanyes a peu de carrer a aquelles persones amb dificultats en l’accés a les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Cada ciutadà/na podrà emetre el seu vot només a tres propostes ciutadanes en cada àrea (inversions-despeses corrents). Els seus posicionaments de vot els podrà canviar fins al dia i hora de tancament de les votacions, que s’estableix en les 20 hores del 20 d’octubre de 2022.

Els projectes elegits seran els que aconseguisquen més votacions, fins a esgotar l’import assignat a cada modalitat.

L’acta d’escrutini final es farà pública en el Portal de Participació Ciutadana “Decidim Castelló” el divendres, 21 d’octubre de 2022 i en les xarxes socials municipals.

 

E. EXECUCIÓ DE PROJECTES: a partir de gener de 2023.

L’execució dels projectes es realitzarà a partir de gener de 2023 a iniciativa de la Regidoria corresponent (segons els projectes guanyadors) al costat del Departament de Contractació de l’Ajuntament de Castelló i sota la coordinació de la Regidoria de Participació Ciutadana.

Els projectes triats s’aniran executant, prèvia habilitació del crèdit pressupostari corresponent, d’acord amb la normativa de contractació pública.

Durant aquest temps, la Regidoria de Participació Ciutadana informarà, en primer lloc, als/les veïns/es les propostes dels quals hagen sigut triades de l’estat d’execució d’aquestes.

Posteriorment, realitzarà una comunicació per les vies telemàtiques habituals per a informar el conjunt d’habitants del municipi de la configuració final dels Pressupostos Participatius “Decidim Castelló”.

 

 MÉS INFORMACIÓ O INCIDÈNCIES:

Telèfon assistència tècnica: 96 311 02 66 Ext. 4 (EQUÀLITAT, participació i igualtat)

Correu: castellosom@equalitat.es

Facebook: @castellosom / @equalitat

Twitter: @castellosom / @equalitat

Instagram: @equalitat

 

“BUTLLETÍ DE PROPOSTA”

Ompli tants butlletins com desitge i deposite’ls en les urnes que se situaran en els edificis municipals de Castelló destinats a això.

Llitja detingudament les bases dels Pressupostos Participatius “Decidim Castelló” per a conéixer la metodologia i els terminis.

 • Nom i cognoms:
 • Correu electrònic:
 • Telèfon Mòbil:
 • Proposta 1: Títol de la proposta resumit:
 • Descripció de la proposta: (deixar un box per a omplir)
 • Proposta 2: Títol de la proposta resumit:
 • Descripció de la proposta: (deixar un box per a omplir)

  Totes les dades proporcionades seran tractats sobre la base de la LOPD i seran utilitzats EXCLUSIVAMENT per a gestionar les propostes presentades per la ciutadania en els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022 de Castelló.