CONDICIONS D鈥櫭歋 DEL PORTAL DE PARTICIPACI脫 CIUTADANA DE CASTELL脫

Article 1. Objectiu de la iniciativa.

A trav茅s del Portal de Participaci贸 Ciutadana, l鈥楢juntament de Castell贸 vol fomentar la participaci贸 de la ciutadania en la gesti贸 del municipi, implicant-les en la generaci贸 d’idees i propostes noves i viables, a fi de millorar la seua qualitat de vida. 脡s una aposta decidida per una gesti贸 m茅s pr貌xima a la ciutadania que permetr脿 rebre les seues propostes i, a m茅s, crear canals directes de comunicaci贸 amb el govern municipal, contribuint a prendre les decisions m茅s encertades per a l’inter茅s general.

Article 2. 脌mbit d’aplicaci贸 de les condicions d’煤s.

La participaci贸 (entenent-la com a participaci贸 activa m茅s enll脿 de la lectura del contingut present) en aquest Portal, es regula per les presents condicions d’煤s que vinculen a totes les persones que participen en aquest lloc web. Per aix貌, qualsevol persona que desitge participar haur脿 de registrar-se, a la fi de la qual es sol路licitar脿 l’acceptaci贸 d’aquestes condicions d’煤s.

Article 3. Q眉estions generals sobre la participaci贸 en el Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸

Podr脿 participar qualsevol persona f铆sica o jur铆dica empadronada o amb domicili social a Castell贸 , major o igual als 16 anys que s’haja registrat correctament. Mitjan莽ant l’acceptaci贸 d’aquestes condicions d’煤s es declara ser major o igual als 16 anys d’edat. No existeix limitaci贸 quant al nombre de debats, comentaris o propostes a presentar per les persones participants.

La base de dades (.csv) associada al registre d’aquest Portal s’actualitzar脿 amb una periodicitat de 60 dies per a adaptar l’煤s d’aquesta plataforma a les altes o baixes del padr贸 municipal o a les persones que hagen complit 16 anys en els 60 dies anteriors.

En introduir el t铆tol de les propostes, es recomana escriure una descripci贸 breu i precisa amb un m脿xim de 500 car脿cters. Per a completar l’argumentaci贸 es podran associar les URL de documents, articles, estudis, etc. que legitimen la proposta d’aqueixa persona usu脿ria.

Article 4. Obligacions dels usuaris i de les usu脿ries del Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸

A l’茅sser el Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸 un punt de trobada l’objectiu de la qual 茅s debatre, i compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la ciutat, els usuaris i usu脿ries estan obligades a fer un 煤s diligent i concorde a aquest objectiu.

L鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 no 茅s responsable de l’煤s incorrecte del Portal per les persones usu脿ries o dels continguts localitzats en aquest, sent cada persona usu脿ria responsable del seu 煤s correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que haja compartit.

L鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 es reserva, per tant, el dret a limitar l’acc茅s al Portal d’opinions, informacions, comentaris o documents que els usuaris o usu脿ries vulguen incorporar, podent instal路lar filtres a aquest efecte. Tot aix貌 es realitzar脿 煤nicament mentre tinga la fi de preservar l’objectiu fonamental del Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸.

D’acord amb la normativa legal vigent queda prohibida la utilitzaci贸 del Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸 amb finalitats diferents als de debatre, compartir i valorar propostes, i espec铆ficament:

 • Compartir qualsevol contingut que puga ser considerat com una vulneraci贸 en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones
 • Compartir imatges o fotografies que recullen imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oport煤 consentiment dels seus titulars.
 • Compartir qualsevol contingut que vulnere el secret en les comunicacions, la infracci贸 de drets de propietat industrial i intel路lectual o de les normes reguladores de la protecci贸 de dades de car脿cter personal.
 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagen sigut posades a disposici贸 per altres usuaris o usu脿ries sense l’autoritzaci贸 expressa d’aquestes.
 • La seua utilitzaci贸 amb finalitats de publicitat.

La realitzaci贸 de qualsevol dels anteriors comportaments o qualsevol apreciaci贸 de possible il路legalitat permetr脿 a l鈥橝juntament de Castell贸聽 suspendre temporalment l’activitat del/la participant, inhabilitar el seu compte o esborrar el seu contingut, sense perjudici d’altres responsabilitats que puguen ser reclamades.

En cas que el contingut introdu茂t per les persones usu脿ries incorpore un enlla莽 a un altre lloc web, l鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 no ser脿 responsable pels danys o perjudicis derivats de l’acc茅s a l’enlla莽 o als seus continguts.

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els/les participants en el lloc web i/o un tercer/a, l鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 quedar脿 exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

En qualsevol cas, s’habilitaran mecanismes senzills perqu猫 tota persona que puga accedir al Portal puga alertar a l’administraci贸 del Portal de continguts de possible il路licitud o inapropiats o que no contribu茂squen a les finalitats del portal.

Article 5. Acc茅s i registre al Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸

Les persones participants podran accedir i navegar pel Portal lliurement i de manera an貌nima. Nom茅s quan vulguen realitzar alguna acci贸 que implique la creaci贸, suport o comentari d’una proposta, o a la participaci贸 en un debat, se li sol路licitar脿 que introdu茂sca les seues credencials, per a l’obtenci贸 de les quals ser脿 necessari registrar-se pr猫viament o accedir per als usuaris o usu脿ries ja registrades.

El registre que permetr脿 participar comentant en qualsevol de les seccions, creant debats o propostes, es realitzar脿 introduint les seg眉ents dades:

Nom:

Cognoms:

DNI/CIF:

Correu electr貌nic:

Contrasenya:

Repetir contrasenya:

 

脡s a m茅s necessari marcar la casella de聽鈥淎cceptaci贸 de les condicions d’煤s, l’av铆s legal i la LOPD del portal鈥聽per a procedir al registre en el Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸.

El portal nom茅s permetr脿 el registre quan el primer cognom de la persona usu脿ria coincidisca amb el DNI (amb lletra) d’aqueixa persona usu脿ria, en funci贸 dels dades que consten en el Padr贸 Municipal de Castell贸 . Aquesta informaci贸 s’actualitzar脿 en funci贸 del recollit en l’article 3, Q眉estions generals sobre la participaci贸 en el Portal聽d’aquestes bases.

L’acc茅s al Portal es realitzar脿 amb la persona usu脿ria o correu electr貌nic que es va utilitzar per al registre, al costat de la contrasenya emmagatzemada en l’aplicaci贸 tecnol貌gica.

Les dades del registre s’incorporaran a un fitxer de dades personals de l鈥橝juntament 聽amb la finalitat pr貌pia al Portal, de conformitat amb la legislaci贸 vigent en mat猫ria de dades personals.

Article 6. Usos del Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸

La persona usu脿ria podr脿 interactuar amb l’eina intervenint, almenys, de les seg眉ents formes:

 1. En l’apartat de debats la persona usu脿ria podr脿 participar:
  1.1. Creant un debat. Cada persona podr脿 obrir un o m茅s debats. Els debats seran publicats autom脿ticament.
  1.2. Votant de manera positiva o negativa als debats creades per les persones usu脿ries. Els debats apareixeran amb els vots positius i negatius rebuts. Cada persona podr脿 exclusivament votar o ben positiu o negatiu, i una vegada a un mateix debat.
  1.3. Comentant els debats de la resta de persones usu脿ries. Cada debat podr脿 ser comentat per la resta de les persones.
 2. En l’apartat de propostes ciutadanes l’usuari/a podr脿 participar:

2.1. Creant una proposta. Cada persona podr脿 donar d’alta una o m茅s propostes. Quant a les propostes ciutadanes es publiquen immediatament, per la qual cosa no existeix filtre per part dels administradors del Portal. L鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 es reserva el dret d’eliminar les propostes que infringisquen les obligacions recollides els articles 4 i 7 d’aquestes bases o que consideren reiterades o similars a unes altres ja obertes, per a una millor canalitzaci贸 deliberativa.
2.2. Donant suport a les propostes creades per les persones usu脿ries. Les propostes apareixeran amb el nombre de suports rebuts. Cada persona podr脿 exclusivament donar suport a una vegada a una mateixa proposta. Quan una proposta reba suports equivalents al 10% de la poblaci贸 major o igual als 16 anys d鈥檈dat, xifra que s’entendr脿 referida cada any al n煤mero existent a 1 de gener- aquesta proposta passar脿 a debat pel ple de l鈥橝juntament . Anteriorment aquesta persona podr脿 ser convocada per el/la regidor/a corresponent per a con茅ixer la seua proposta detalladament. La persona que haja iniciat aquesta proposta ser脿 convidada i convocada per la Secret脿ria General a proposar i defensar la seua iniciativa en el ple de l鈥橝juntament .

 1. Les iniciatives s贸n un espai dedicat en exclusiva per a la consulta p煤blica d’iniciatives que provenen de les diferents regidories. L’objectiu d’aquest apartat 茅s con茅ixer la conformitat o la disconformitat de futurs projectes p煤blics de l’equip de govern de l鈥橝juntament de Castell贸聽 i poder modular l’esborrany de la iniciativa a les propostes de la ciutadania del municipi.

Aquest apartat del Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸 compleix amb un requisit o obligaci贸 legal, ja que estable l’espai tecnol貌gic per a les fases de consultes p煤bliques preceptius dels reglaments org脿nics que impulsa l鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 sobre la base de l’article 133 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Com煤 de les Administracions P煤bliques.

Article 7. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usu脿ries.

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut rem茅s per les persones que utilitzen aquesta plataforma a trav茅s del formulari corresponent (d’ara en avant, el contingut).

Aquestes condicions s’apliquen tant al contingut inicialment rem茅s al portal com a qualsevol contingut que s’envie amb posterioritat o es manifeste a l鈥橝juntament de Castell贸 , havent de significar-se el seg眉ent:

 1. No Confidencialitat:Tot el contingut rem茅s per una persona al Ajuntament de Castell贸 haur脿 de ser susceptible de ser conegut pel p煤blic en general. Per tant, l鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 tractar脿 el citat contingut com a informaci贸 no confidencial.
 2. Procediment:En el cas que l鈥橝juntament de Castell贸聽 estiga interessat en el contingut rem茅s per l’usuari/a, es posar脿 en contacte per a sol路licitar-li informaci贸 addicional. Aquesta informaci贸 tindr脿 aix铆 mateix car脿cter de no confidencial, sense perjudici que en el cas que les parts consideren la necessitat d’intercanviar-se informaci贸 de car脿cter confidencial se signe el corresponent Acord de Confidencialitat.

L鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 es reserva el dret de no contactar amb les persones usu脿ries que li hagueren rem茅s el contingut. Tot aix貌 sense perjudici del que s’estableix en l’apartat relatiu a 鈥淒rets de Propietat Intel路lectual i industrial鈥.

En el sup貌sit que l鈥橝juntament 聽de Castell贸 , a la seua sencera discreci贸, decidira contactar amb determinades persones usu脿ries, aquestes coneixen i accepten que per aix貌 l鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 no adquireix cap comprom铆s.

 1. Publicitat o difusi贸 dels continguts presentats:Els participants en el Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸 declaren con茅ixer i acceptar el fet que la informaci贸 aportada podr脿 ser publicada en la web https://castellosom.es, aix铆 com a trav茅s d’altres mitjans que l’organitzaci贸 considere oportuns per a donar a con茅ixer aquesta iniciativa.
 2. No devoluci贸 material:L鈥橝juntament de Castell贸聽 manca de cap obligaci贸 de retornar el contingut rem茅s per les persones usu脿ries.
 3. Procediment d’av铆s i retirada:L鈥橝juntament de Castell贸聽 processar脿 les peticions d’eliminaci贸 o retirada de continguts que incomplisquen les condicions d’煤s que hagen afegit els participants. Aix铆 mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment de les presents condicions d’煤s, podr脿 sol路licitar la retirada de continguts al Ajuntament de Castell贸.

L鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb car脿cter previ a la retirada de qualsevol contingut.

Article 8. Pol铆tica de propietat intel路lectual.

La persona que aporta el contingut declara, amb l’acceptaci贸 de les condicions, ser titular dels drets de propietat intel路lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a m茅s ho remet al Ajuntament de Castell贸聽 de manera volunt脿ria per a la seua divulgaci贸 en el Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸.

L鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 no assumeix cap responsabilitat, ja siga directa o indirecta, respecte de qualsevol mena de controv猫rsia, disputa i/o litigi que poguera derivar-se de la publicaci贸, divulgaci贸 i/o difusi贸 dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus leg铆tims titulars.

La inclusi贸 de continguts per l’usuari o usu脿ria implica el consentiment expr茅s per a la seua reutilitzaci贸, sense perjudici del reconeixement de l’autoria d’aquests.

Article 9. Pol铆tica de privacitat i protecci贸 de dades.

Les dades personals aportades per les persones usu脿ries que es registren en aquest portal, seran incorporats i tractats en el fitxer Gesti贸 de Processos Participatius, la finalitat dels quals 茅s gestionar els processos participatius per al control de l’habilitaci贸 de les persones que participen en els mateixos i recompte merament num猫ric i estad铆stic dels resultats derivats dels processos de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸, Gesti贸 d’Agendes per a convocat貌ries i enviament d’informaci贸 sol路licitada.

L’貌rgan responsable del fitxer 茅s la Secretaria General de l鈥橝juntament 聽de Castell贸 , davant la qual la persona interessada podr脿 exercir els drets d’acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸.

En el proc茅s de registre d’usuaris i usu脿ries s’informar脿 de la pol铆tica de protecci贸 de dades conforme a la normativa vigent.

Article 10. Comunicacions a les persones usu脿ries mitjan莽ant un servei de Mail m脿rqueting (Newsletter).

L鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 es reserva el dret a comunicar debats, iniciatives o propostes mitjan莽ant una plataforma de Mail m脿rqueting a totes aquelles persones usu脿ries registrades en aquest. La periodicitat d’aquestes Newsletter oscil路lar脿 entre els 15 dies i els 30 dies. Aquest mitj脿 de comunicaci贸 entre l鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 i les persones usu脿ries podr脿 dedicar-se tamb茅 a difondre activitats municipals d’inter茅s per a la ciutadania del municipi.

Article 11. Revisi贸 de les condicions d’煤s.

L鈥橝juntament 聽de Castell贸聽 es reserva la facultat de modificar les condicions d’煤s per a la participaci贸 en el Portal, l’煤ltima versi贸 del qual es publicar脿 en el Portal de Participaci贸 Ciutadana de Castell贸. De donar-se algun canvi rellevant s’informar脿 les persones usu脿ries de l’actualitzaci贸 de condicions.

 

Castell贸, 07 de setembre de 2021

Ajuntament de Castell贸.