PROTECCI脫 DE DADES

INFORMACI脫 ADDICIONAL (LEGITIMACI脫 ART. 6.1.I REGLAMENT GENERAL DE PROTECCI脫 DE DADES INTER脠S P脷BLIC I L’ART. 8 LOPD-GDD)

Qui 茅s el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable
Identitat: Ajuntament de CASTELL脫 [P4625900H]
Adre莽a Postal: Pla莽a de l’Ajuntament, 8. Castell贸. 46270 Val猫ncia
Tel猫fon: 962450100
Correu electr貌nic: info@castellosom.com

Delegat de Protecci贸 de Dades
Dades de contacte:

Correu postal: Registre General. Pla莽a de l’Ajuntament, 8. Castell贸. 46270 Val猫ncia

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En aquesta Entitat tractem la informaci贸 obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d’ells.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps m铆nim de conservaci贸 de la informaci贸. De conformitat amb el regulat en l’article 26 de la LOPD-GDD ser脿 l铆cit el tractament per aquesta Entitat de les dades amb finalitats d’arxiu en inter猫s p煤blic, sempre complint amb la normativa vigent d’arxius i documentaci贸.

Exist猫ncia de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de R猫gim Jur铆dic del Sector P煤blic. Seria qualsevol acte o l’actuaci贸 realitzada 铆ntegrament a trav茅s de mitjans electr貌nics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Deur脿 regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pr貌pia, definint en aquesta les especificacions, programaci贸, manteniment, supervisi贸 i control de qualitat. Dita normativa estar脿 a la disposici贸 dels ciutadans a la seu electr貌nica d’aquesta Entitat.

Quina 茅s la legitimaci贸 per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades 茅s el compliment d’una missi贸 que 茅s realitzada en inter猫s p煤blic o en l’exercici de poders p煤blics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Com煤.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran a altres Administracions P煤bliques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que ho empari.

A m茅s, la Entitat t茅 contractada la eina GESTIONA amb la empresa ESPUBLICO SERVEIS PER LA ADMINISTRACI脫 S.A. que 茅s el encarregat del tractament de els dades segons el contracte de enc脿rrec signat entre les parts.

Quins s贸n els seus drets en relaci贸 amb les dades facilitades?

Qualsevol persona t茅聽dret a obtenir informaci贸聽sobre si en aquesta Entitat s’estan tractant les seves dades personals o no.

Les persones interessades tenen聽dret a accedir聽a les seves dades personals, al termini de conservaci贸 de les seves dades, fins i tot a obtenir una c貌pia de les dades objecto del tractament.

Aix铆 mateix, t茅聽dret de rectificaci贸聽de les dades si s贸n inexactes. (Per exemple, pot sol路licitar una rectificaci贸 del seu domicili, un canvi de nom, etc.).

Els interessats tenen聽dret a la limitaci贸 del tractament,聽per a aix貌 deuran sol路licitar-ho al responsable, el qual deur脿 suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol路licitin la rectificaci贸 o la supressi贸 de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol路licitud.

Els interessats podran exercir el聽dret de supressi贸聽(dret a l’oblit) sempre que es donin les circumst脿ncies enumerades en el RGPD i segons el regulat en l’article 15 de la LOPD-GDD.

L’afectat pot exercir el聽dret d’oposici贸聽al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situaci贸 personal, amb l’excepci贸 del qual s’acrediti un inter猫s leg铆tim, o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la mercadot茅cnica directa.

L’interessat tindr脿聽dret a la portabilitat聽a obtenir les dades en un format estructurat, d’煤s com煤 i de lectura mec脿nica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s’efectu茂 per mitjans automatitzats

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els par脿grafs anteriors, a trav茅s dels formularis disponibles a la seu electr貌nica d’aquesta entitat o remetent a aquesta un escrit per correu postal.

Tr脿mits electr貌nics

Exercici dels Drets de Rectificaci贸, Supressi贸, Limitaci贸, Portabilitat o Oposici贸 en relaci贸 amb Dades de Car脿cter Personal

Informaci贸

Descarregar Inst脿ncia

Tramitaci贸 Electr貌nica

 

Exercici del Dret d’Acc茅s (Dades de Car脿cter Personal)

Informaci贸

Descarregar Inst脿ncia

Tramitaci贸 Electr貌nica

 

Quan puc exercir el dret de reclamaci贸 davant l’Autoritat de Control?

Podr脿 presentar reclamaci贸 davant l’Autoritat de Control en mat猫ria de Protecci贸 de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacci贸 en l’exercici dels seus drets, mitjan莽ant escrit dirigit a l’Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades, C/Jorge Juan n煤m. 6, 28001 Madrid o b茅 accedint a la seva seu electr貌nica:聽https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Pol铆tiques de cookies?

Podr脿 accedir a la pol铆tica de cookies a la seu electr貌nica de l’Entitat:聽Pol铆tica de Cookies

INFORMACI脫 ADDICIONAL (LEGITIMACI脫 ART. 6.1.A REGLAMENT GENERAL DE PROTECCI脫 DE DADES CONSENTIMENT I L’ART. 6 LOPD-GDD)

Qui 茅s el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable
Identitat: Ajuntament de CASTELL脫 [P4625900H]
Adre莽a Postal: Pla莽a de l’Ajuntament, 8. Castell贸. 46270 Val猫ncia
Tel猫fon: 962450100
Correu electr貌nic: info@castellosom.com

Delegat de Protecci贸 de Dades
Dades de contacte:

Correu postal: Registre General. Pla莽a de l’Ajuntament, 8. Castell贸. 46270 Val猫ncia

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En aquesta Entitat tractem la informaci贸 obtinguda amb la finalitat de poder enviar als interessats informaci贸 de car脿cter general que pugui ser-los d’utilitat.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps m铆nim de conservaci贸 de la informaci贸. De conformitat amb el regulat en l’article 26 de la LOPD-GDD ser脿 l铆cit el tractament per aquesta Entitat de les dades amb finalitats d’arxiu en inter猫s p煤blic, sempre complint amb la normativa vigent d’arxius i documentaci贸.

Exist猫ncia de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de R猫gim Jur铆dic del Sector P煤blic. Seria qualsevol acte o l’actuaci贸 realitzada 铆ntegrament a trav茅s de mitjans electr貌nics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Deur脿 regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pr貌pia, definint en aquesta les especificacions, programaci贸, manteniment, supervisi贸 i control de qualitat. Dita normativa estar脿 a la disposici贸 dels ciutadans a la seu electr貌nica d’aquesta Entitat.

Quina 茅s la legitimaci贸 per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades 茅s el consentiment, com a manifestaci贸 de voluntat lliure, espec铆fica, informada i inequ铆voca d’acceptaci贸 de dit tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran a altres Administracions P煤bliques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que ho empari.

A m茅s, la Entitat t茅 contractada la eina GESTIONA amb la empresa ESPUBLICO SERVEIS PER LA ADMINISTRACI脫 S.A. que 茅s el encarregat del tractament de els dades segons el contracte de enc脿rrec signat entre les parts.

Quins s贸n els seus drets en relaci贸 amb les dades facilitades?

Qualsevol persona t茅聽dret a obtenir informaci贸聽sobre si en aquesta Entitat s’estan tractant les seves dades personals o no.

Les persones interessades tenen聽dret a accedir聽a les seves dades personals, al termini de conservaci贸 de les seves dades, fins i tot a obtenir una c貌pia de les dades objecto del tractament.

Aix铆 mateix, t茅聽dret de rectificaci贸聽de les dades si s贸n inexactes. (Per exemple, pot sol路licitar una rectificaci贸 del seu domicili, un canvi de nom, etc.).

Els interessats tenen聽dret a la limitaci贸 del tractament,聽per a aix貌 deuran sol路licitar-ho al responsable, el qual deur脿 suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol路licitin la rectificaci贸 o la supressi贸 de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol路licitud.

Els interessats podran exercir el聽dret de supressi贸聽(dret a l’oblit) sempre que es donin les circumst脿ncies enumerades en el RGPD i segons el regulat en l’article 15 de la LOPD-GDD.

L’afectat pot exercir el聽dret d’oposici贸聽al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situaci贸 personal, amb l’excepci贸 del qual s’acrediti un inter猫s leg铆tim, o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la mercadot茅cnica directa.

L’interessat tindr脿聽dret a la portabilitat聽a obtenir les dades en un format estructurat, d’煤s com煤 i de lectura mec脿nica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s’efectu茂 per mitjans automatitzats

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els par脿grafs anteriors, a trav茅s dels formularis disponibles a la seu electr貌nica d’aquesta entitat o remetent a aquesta un escrit per correu postal.

Tr脿mits electr貌nics

Tr脿mits electr貌nics

Exercici dels Drets de Rectificaci贸, Supressi贸, Limitaci贸, Portabilitat o Oposici贸 en relaci贸 amb Dades de Car脿cter Personal

Informaci贸

Descarregar Inst脿ncia

Tramitaci贸 Electr貌nica

 

Exercici del Dret d’Acc茅s (Dades de Car脿cter Personal)

Informaci贸

Descarregar Inst脿ncia

Tramitaci贸 Electr貌nica

 

Quan puc exercir el dret de reclamaci贸 davant l’Autoritat de Control?

Podr脿 presentar reclamaci贸 davant l’Autoritat de Control en mat猫ria de Protecci贸 de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacci贸 en l’exercici dels seus drets, mitjan莽ant escrit dirigit a l’Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades, C/Jorge Juan n煤m. 6, 28001 Madrid o b茅 accedint a la seva seu electr貌nica:聽https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Pol铆tiques de cookies?

Podr脿 accedir a la pol铆tica de cookies a la seu electr貌nica de l’Entitat:聽Pol铆tica de Cookies